ÁSZF

Életbe lép: 2012.02.05.

A fitoterapiakalauz.hu internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltet?je Albert Zsolt (továbbiakban: Üzemeltet?)

A fitoterapiakalauz.hu internetes honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak min?sül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

I. Felhasználási Feltételek

A szolgáltatást az üzemeltet? nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

  • a honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá
  • a honlap egyes lehet?ségeinek használata regisztrációhoz kötött, melynek során Ön köteles megadni néhány személyes adatát (e-mail cím, felhasználói név, jelszó); az adatok szolgáltatása önkéntes
  • az üzemeltet?t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történ? minden jogosulatlan használatról;
  • az ön szerz?déskötési képessége nem korlátozott

Az üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthet? levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerül? vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az üzemeltet? vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint az üzemeltet? tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezet? azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésr?l, az üzemeltet? jogosult a felhasználó hozzáférését az ellen?rzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméret?, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtér?l Ön az üzemeltet?t?l nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a honlap egyes funkcióinak m?ködéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az üzemeltet?höz kerülnek.

A honlapra való bejelentkezés, illetve a cikkekhez való hozzászólás során számítógépének egyes paramétereir?l, illetve annak IP címér?l naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltet? kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel ?ket – kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit, az adatokat maximálisan 30 napig tároljuk, azután véglegesen, visszaállíthatatlanul töröljük. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak min?sülhet.

Az üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

II. Tartalom és szerz?i jogok

A fitoterapiakalauz.hu honlapon közzétett minden tartalom szerz?i jogi védelem alatt áll, az üzemeltet?, vagy harmadik fél szellemi alkotását képezi. A honlapon az üzemeltet? által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikket változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el az átvett tartalom alatt. A teakeverékeknél minden esetben a fel kell tüntetni a recept készít?jének nevét és a teakeverékre mutató linket is.  Ett?l eltér? módon vagy mértékben történ? átvétele szerz?i jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlép? felhasználás csak az üzemeltet? el?zetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Ön teljes mértékben felel?s azért a tartalomért, amit a honlapon elhelyez, ideértve els?dlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

Az üzemeltet? a honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellen?rizni. Az üzemeltet?, mint közvetít? szolgáltató nem felel?s a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltet? minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköz?, tisztességtelennek, fenyeget?nek, becsületsért?nek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltet? minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz f?z?d? jogát, szerz?i és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az üzemeltet? minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

III. Felel?sség kizárása

Az üzemeltet? és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felel?sséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszer?ségéért, megbízhatóságáért, m?köd?képességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az üzemeltet? kizár bármely és minden felel?sségét a felhasználók által tanúsított magatartásért. Ön beleegyezik abba, hogy a honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az üzemeltet? nem vállal felel?sséget a használat során esetlegesen felmerül? vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A felhasználó köteles minden t?le elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az üzemeltet? által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felel?sséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

IV. Moderálási alapelveink

A fitoterapiakalauz.hu a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelen? felhasználói fórumokat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat az Alkotmányban biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvet? célja annak a lehet?ségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggy?zzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékét?l, erkölcsi min?ségét?l és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag küls? korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott küls? korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehet?sége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokban szerepl? közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellen?rzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak els?dlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ennek megfelel?en a következ? alapelvek szerint moderáljuk fórumainkat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat:

  • Korlátlan felel?sséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk.
  • Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sért?, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.
  • A fórumokat, hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.

Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük jelezze ezt az moderator@fitoterapiakalauz.hu e-mail címen. Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltet?je, nem vállal felel?sséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felel?sség az üzenetet és a csatolást elhelyez? személyt terheli.

V. Kártalanítás, kártérítés

A honlap letöltéséb?l vagy elérhetetlenségéb?l ered? bármilyen kár megtérítését az üzemeltet? kizárja. A regisztráció során történ? adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a üzemeltet? felel?sséget nem vállal.
A honlapon található küls? hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltet? befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az üzemeltet? törli vagy módosítja.
A honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a honlapon megjelen? ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az üzemeltet? minden felel?sséget kizár. üzemeltet? fenntartja a jogot a hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom el?zetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Ön beleegyezik abba, hogy az üzemeltet?t kártalanítsa minden harmadik személy részér?l felmerül? igénnyel szemben, amely az Ön honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természet? vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényb?l, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perb?l, ítéletb?l, peres eljárás költségéb?l és ügyvédi költségb?l ered. Ezekben az esetekben az üzemeltet? írásban értesíti önt az igényr?l, perr?l vagy eljárásról.

VI. Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, miel?tt adatait megadja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A részünkre megadott adatait Albert Zsolt tárolja és kezeli és az Ön hozzájárulásával el?fizetési akcióról, promóciókról tájékoztatót küldenek az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér?l szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik. Ön adatainak kezelésér?l bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezel?nél.

Az adatkezel? elérhet?ségei:

Albert Zsolt

Levélcím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 41.

E-mail: info@fitoterapiakalauz.hu

Az üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyr?l az Ön részére értesítést küld.